Coming soon
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
vajir quiz 2023

Vajira Quiz 2023

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเวชศาสตร์เขตเมือง ประจำปี 2023

ดำเนินการโดย

สโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ใหม่

0000-00-00 00:00:00

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ

คุณสมบัติ

  • สมาชิกทีมละ 3 คน ส่งเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ทีมต่อโรงเรียน

  • กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาตอนปลาย และไม่เป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยาระดับนานาชาติ

กำหนดการ

สมัครแข่งขัน -

วันสุดท้ายของการอัปโหลดเอกสาร -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขัน -

วันแข่งขัน -

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • รูปถ่ายผู้เข้าแข่งขัน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

  • หลักฐานการชำระเงิน

  • *อัปโหลดเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์ต่อไฟล์

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารการสมัคร
2. ชำระค่าสมัครและอัปโหลดหลักฐานการชำระ
3. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
4. รับบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน


รางวัล

ชนะเลิศ

รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา
6,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1

รับทุนการศึกษา
4,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2

รับทุนการศึกษา
2,000 บาท

ชมเชย

รับทุนการศึกษา
1,000 บาท

ข้อมูลการติดต่อที่อยู่

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300